Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane údajov Royal Club Hotel Visegrád

 

Oplatí
sa tu
rezervovať!!

1. BEVEZETÉS

A R-Ing Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő a tulajdonában és üzemeltetésében lévő Royal Club Hotel Visegrád (a továbbiakban: Hotel) működési körében a jelen adatvédelmi tájékoztató útján tájékoztatja honlapja látogatóit, valamint vendégeit (a továbbiakban: felhasználók, vendégek; együttesen: érintettek) a Hotel szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről.

A Társaság a wellnesshotelvisegrad.hu cím alatt, valamint a Hotel recepcióján mindig naprakészen elérhető közleményben tájékoztatja az érintetteket adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.);
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 30.) Önk. rendelete a helyi adókról;
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Társaság fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

A Társaság adatai:

R-Ing Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 92.
cégjegyzékszám: 13-09-192106
adószám: 14997327-2-13
képviselő: Belán Miklós szállodaigazgató
e-mail:
telefonszám: +36-26-597-100

2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatvédelmi tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történnek, és önkéntes hozzájáruláson, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

A Társaság felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem csak saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége a további érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat nem értékesíti, más személynek kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott okból adja át adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából.

Az adatok kezelése a hivatkozott jogszabályok alapján szükséges a Hotel szolgáltatásainak igénybe vételéhez, így azok megadásának és a kezeléshez történő hozzájárulás hiányában a Társaság jogosult a szolgáltatás teljesítését megtagadni.

3. KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

3.1. ADATEZELÉS A WELLNESSHOTELVISEGRAD.HU HONLAPON

3.1.1. A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A wellnesshotelvisegrad.hu honlapra érkező felhasználók egyes technikai jellegű adatai foglalástól függetlenül is automatikusan naplózásra kerülnek, továbbá cookie-k engedélyezése esetén a weboldal megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a felhasználó számítógépén elhelyezésre. A cookie-k célja, hogy az oldal felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal.

Mindemellett amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

Adatkezelés célja: a Honlap technikai üzemeltetése, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Érintettek köre: a Honlap valamennyi látogatója.

Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Adatkezelés időtartama: egy hét.

3.1.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE A HONLAPON

A Honlap felkeresésekor webanalitikai rendszer üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A google.com/analytics általi adatkezelésről a policies.google.com címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: policies.google.com/technologies/partner-sites

A weboldalunk látogatottsági adatainak és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi független analitikai szerverek szolgáltatásait, név szerint a Hotjar és a Google Anatitycs szoftvert. A mérési adatok kezeléséről ezek a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A Google Analytics esetében a Szolgáltató megtette azokat a beállításokat a weboldal kódjában, amely szerint a Google Analytics anonimizálja az Érintett IP címét, így az többé nem beazonosítható, a Szolgáltató számára még átadásra nem kerül. Erről a technológiáról bővebben itt olvashat:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

A cél a fenti szoftverek által biztosított anonimizált információkkal a honlapunk látogatottságának, funkcionális használatának elemzése a felhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált navigáció nyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje).

Ezen mérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat.

A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
A Hotjar adatvédelmi irányelvei pedig https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy oldalon érhető el.

Az alkalmazott cookiekról az érintett szolgáltatók tudnak bővebb felvilágosítást adni:

Bővebben a Hotjar cookiekról https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information oldalon olvashat.
A Google Anlytics cookiek azonosítására és jellemzőire itt találja a válaszokat:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

3.1.3. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

A Hotel „Clublevél” hírlevél szolgáltatására a Honlapon foglalástól függetlenül, valamint foglalás során nyílik lehetőség feliratkozni, amennyiben hiteles forrásból, elsőként szeretne a Felhasználó értesülni a Hotel egyedi akcióiról, legjobb ajánlatairól, valamint a régió programjairól.

A Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a levelek alján található hivatkozáson keresztül, valamint az e-mail címre küldött kérelem útján.

Adatkezelés célja: tájékoztató elektronikus levelek küldése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig (hírlevélről történő leiratkozásig).

3.2. KAPCSOLATFELVÉTEL (HONLAPON KERESZTÜL, E-MAIL VALAMINT TELEFON ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS)

A Hotel szolgáltatásai iránt érdeklődő érintettek a Honlap Kapcsolat elnevezésű űrlapján, továbbá e-mail valamint telefon útján kérhetnek tájékoztatást. A Társaság az érintett kérdéseit az információkéréssel megegyező úton válaszolja meg. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy amennyiben a kapcsolatfelvétel során személyes adatait is a Társaság rendelkezésére bocsátja, úgy azon keresztül a Társaság vele kapcsolatba lépjen a kérdések megválaszolása vagy pontosítása érdekében. A Honlapon keresztül megadott adatok e-mail útján jutnak el a Társaság részére.

Adatkezelés célja: információkérés, tájékoztatás, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása;
 • GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre: A Társasággal információkérés céljából kapcsolatba lépő személyek

Kezelt adatok köre:

 • Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén név, e-mail cím, üzenet tárgya, üzenet
 • E-mail valamint telefon útján történő tájékoztatás esetén a megkeresés során önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig.

3.3. SZÁLLÁSFOGLALÁS

3.3.1. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁS A HOTEL HONLAPJÁN

Szállásfoglalásra online, telefonos elérhetőségen keresztül, valamint személyesen nyílik lehetőségük a szerződést kötő vendégeknek, az alábbiak figyelembe vételével.

A Hotel honlapján történő szállásfoglalás esetén az online foglalás rögzítésére az alábbi lépéseken keresztül kerül sor:

(1) Időpont kiválasztása
(2) Szoba kiválasztása
(3) Szolgáltatások
(4) Személyes adatok
(5) Visszaigazolás

A foglalási folyamat során az érintettek adataikat az alábbiaknak megfelelően bocsátják a Társaság rendelkezésére.

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok rögzítése.

Adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés
 • GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (2000. évi C. tv. a számvitelről 169. §)

Érintettek köre: a szállásfoglalás során eljáró személy

Kezelt adatok köre:

 • érkezés, távozás időpontja; szobák száma; felnőttek száma; gyermekek száma; gyermekek életkora; kiválasztott szoba; igényelt további szolgáltatás;
 • megszólítás; vezetéknév; keresztnév; cégnév; utca, házszám; város; irányítószám; ország; telefonszám; e-mail cím; üzenet.

Előfordulhat, hogy az egyedi igények teljesítéséhez, egyes többletszolgáltatások, felajánlott programok igénybevételéhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben a Társaság az érintett kérésére az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módjáról. Az adatkezelés időtartama ezen esetekben a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart. A hatályos Polgári Törvénykönyv 6:22. § szerinti általános elévülési idő 5 év.

Adatkezelés időtartama:

 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart (Ptk. 6:22. § általános elévülési idő 5 év), kivéve, amennyiben az igényérvényesítés valószínűsíthetősége miatt ennél hosszabb idő szükséges/lehetséges;
 • a kiállított számlák megőrzési ideje, valamint a számlán szereplő, a számviteli törvény által meghatározott adatok kezelési ideje 8 év.

Amennyiben a vendég a szolgáltatás díját bankkártyával egyenlíti ki, akkor böngészője átirányításra kerül a SIX Payment Services által üzemeltetett online fizetési rendszer weboldalára. A fizetési rendszerben megadott bankkártya-adatokat a Hotel nem ismeri meg, így azokon semmiféle műveletet nem hajt végre, ezen adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

3.3.2. SZÁLLÁSFOGLALÁS TELEFONON, SZEMÉLYESEN, KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN

Telefonon keresztül, valamint személyesen történő szállásfoglalás esetén az adatkezelés rendje megegyezik a Hotel online felületén leadott foglalás során végzett adatkezeléssel.

Amennyiben a vendég nem a Hotel valamely közvetlen elérhetőségén keresztül foglal szállást, hanem harmadik fél által nyújtott ügynöki szolgáltatás igénybevételével (pl. Booking.com; utazási iroda), akkor a kért adatok köre, valamint az adatkezelés módja eltérhet az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól. Ebben az esetben a harmadik fél önálló adatkezelőnek minősül, akinek adatkezelési tevékenységéért a Hotel nem vállal felelősséget.

3.4. BEJELENTŐLAP

Valamennyi vendég az előzetes foglalást követően, a szállásra történő megérkezésekor bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a vendég beazonosítása céljából kezelje.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait a Társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, az illetékes hatóság felé az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára kezelje.

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok rögzítése, jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés
 • GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (1990. évi C. tv. a helyi adókról; Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 30.) Önk. rendelete a helyi adókról) a vezetéknév, keresztnév, lakcím, eltöltött vendégéjszakák száma tekintetében

Érintettek köre: a Hotel valamennyi szállóvendége

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév; lakcím; telefonszám; érkezés, elutazás időpontja; e-mail cím; születési dátum; állampolgárság; gépjármű rendszáma; igazolványszám (személyigazolvány vagy útlevél);

Adatkezelés időtartama: az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (Ptk. 6:22. § általános elévülési idő 5 év), kivéve, amennyiben az igényérvényesítés valószínűsíthetősége miatt ennél hosszabb idő szükséges/lehetséges.

3.5. KAMERARENDSZER

A Hotel területén kamerák üzemelnek a vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatosan a Társaság az Adatvédelmi tájékoztatótól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseivel együtt értelmezendő. A kameraszabályzat az adatvédelmi tájékoztató mellékletének tekintendő, és elérhető a Hotel recepcióján.

Adatkezelés célja: vagyonvédelem, személyvédelem, balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése

Érintettek köre: a kamerarendszer hatósugarában tartózkodó személyek

Kezelt adatok köre: képmás

Adatkezelés időtartama: a 2005. évi CXXXIII. tv. 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap)

4. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Online szállásfoglalás a Hotel honlapján

A Társaság a honlapján keresztül történő online szállásfoglalás biztosításához a NetHotelBooking Kft. által fejlesztett RESnWEB informatikai rendszert veszi igénybe.

Név: NetHotelBooking Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A. ép.
Weboldal: resnweb.com

Szerverhoszting feladatok ellátása

Név: Creative Management Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A. ép.
Weboldal: cmhost.hu

Foglalási, vendégkezelési feladatok ellátása

Név: HostWare Kft.
Cím: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
Weboldal: hostware.hu

Hírlevélküldés

Név: MGMT Group Kft.
Cím: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. fszt. 1.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez a Társaság további adatfeldolgozót vehet igénybe. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Társaság a kezelt személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tárolja, valamint az EGT-n belüli adatfeldolgozókat vesz igénybe.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

A Társaság a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. A Társaság az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést a Társaság haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte
 • visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz a Társaság. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni a Társaság, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét a Társaság megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről a Társaság értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Eljárási szabályok

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panasz a Társaságnál

Amennyiben úgy véli, hogy a Társaság nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az adatvédelmi tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti a
Társaság alábbi elérhetőségein:

R-Ing Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: 2025 Visegrád, Fő utca 92.
E-mail cím: info@royalclubhotel.hu

A Társaság az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol és a panaszolt hibát indokoltság esetén orvosolja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen (az érintett választása szerint a Társaság székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. június 10. napjától lép hatályba.

Naše špeciálne ponuky

  Zážitky Royal Club Hotela vo Vyšehrade


  Vyšehrad, jeden z najkrajších klenotov Ohybu Dunaja, je klenotom tisícich farieb. Vzrušujúce historické pamiatky, nádherné prírodné poklady, úžasné panoramatické výhľady! Royal Club Hotel Vyšehrad je jedným z najnovších hotelov vo Vyšehrade, vzdialený len 400 metrov od centra, ktorý je ideálnou základňou na spoznávanie prírodných krás tejto oblasti a miestom návratu po náročnej túre.